ارائه دهنده خدمات سمپاشی، ضدعفونی و گندزدایی
محدوده فعالیت: تهران و کرج
از آزار و اذیت حشرات و آفات خسته شده اید؟