ارائه دهنده خدمات سمپاشی، ضدعفونی و گندزدایی
محدوده فعالیت: تهران و کرج

گواهینامه همایش بین المللی بهداشتی محیط